Проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

/ ноември 21, 2022/ Ученически практики – 2/ 0 comments

Share this Post

Leave a Comment