Получена техника по проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ от ПГ „Димитър Маринов“, гр. Вълчедръм

/ юни 22, 2022/ Информация/ 0 comments

Powered By EmbedPress

Share this Post

Leave a Comment