информация за изпълнението на Проект „Ученически практики -2“

/ февруари 14, 2023

От 03.01.2023г. започна изпълнението на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.             Учениците от ПГ „Димитър Маринов“, обучаващи се в професия “Растениевъд“ участват в провеждането  на практическо обучение по предварително изготвен график във фирма „Тива“ООД, гр. Вълчедръм.             Практическото…