ОБЯВА

/ юли 9, 2024

От Професионална гимназия „Димитър Маринов“, гр. Вълчедръм (име на инвеститора/физическото или юридическо лице) На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.) УВЕДОМЯВАМЕ Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за ОБЕКТ:…

Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ПГ „Димитър Маринов“ – гр. Вълчедръм

/ юли 4, 2024

Наименование на инвестицията : Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ПГ „Димитър Маринов“ – гр. Вълчедръм Номер на договор за финансиране : BG-RRP-1.015-0128-C01 Конкретен краен получател: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТЪР МАРИНОВ“  Обща стойност на инвестицията : 181 799.99 лв., от които безвъзмездно финансиране в размер на : 181 799.99 лв. Принос на финансирането:…