ОБЯВА

/ юли 9, 2024/ Информация

От Професионална гимназия „Димитър Маринов“, гр. Вълчедръм

(име на инвеститора/физическото или юридическо лице)

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТЪР МАРИНОВ“ В УПИ XV, КВ. 114, ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЩ.ВЪЛЧЕДРЪМ.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Вълчедръм, кметство Вълчедръм или в РИОСВ – Монтана, ул. „Юлиус Иласек“ №4, гр. Монтана, пощенски код 3400.

РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

Обектът е комбинирано спортно игрище за баскетбол и волейбол. Игрището се намира в УПИ XV, кв. 114, в гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм. Влизането в имота става от ул.„Евлоги Георгиев“.

Ще бъде използвана саморазливна спортна настилка. Под саморазливната настилка ще се фрезова съществуващия асфалт и ще се положи изравнителен пласт от 4 см. асфалт. Комбинираното спортно игрище е комбинация от игрище за баскетбол и волейбол. Размерите на баскетболното игрище са 16 м с 0,5 м обслужващи ивици по ширина и 29 м с 0,5 м обслужващи ивици по дължина. Цвета на игрището е син. Размерите на волейболното игрище са с ширина 15,00 м и дължина 24,00 м, като това са размери до линията на свободната зона, като самото игрище е с размери с широчина 9 м и дължина 18 м.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение – Няма връзка с други съществуващи и одобрени дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното намерение; Издаване на Разрешение за строеж от главния архитект на община Вълчедръм по Закона за устройство на територията.

Местоположение на площадката – ул. „Евлоги Георгиев“ № 1, гр. Вълчедръм, област Монтана

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишжлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга млрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжение или необходимост от изграждане на нови: по време на строителството няма, по време на експлоатацията – няма.

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждат за тяхното третиране: Строителни отпадъци 5,6 м3 фрезован асфалтобетон ще се използва за заздравяване на улици на земна основа.

Тип и начин на третиране на отпадъчните води: няма.

Share this Post