информация за изпълнението на Проект „Ученически практики -2“

/ февруари 14, 2023/ Ученически практики – 2

От 03.01.2023г. започна изпълнението на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

            Учениците от ПГ „Димитър Маринов“, обучаващи се в професия “Растениевъд“ участват в провеждането  на практическо обучение по предварително изготвен график във фирма „Тива“ООД, гр. Вълчедръм.

            Практическото обучение на учениците от ПГ „Димитър Маринов“, гр. Вълчедръм ще продължи до 31.06.2023г.

Share this Post