Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ПГ „Димитър Маринов“ – гр. Вълчедръм

/ юли 4, 2024/ Информация

Наименование на инвестицията : Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ПГ „Димитър Маринов“ – гр. Вълчедръм

Номер на договор за финансиране : BG-RRP-1.015-0128-C01

Конкретен краен получател: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТЪР МАРИНОВ“

 
Обща стойност на инвестицията : 181 799.99 лв., от които безвъзмездно финансиране в размер на : 181 799.99 лв.

Принос на финансирането: Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Период на изпълнение: 15.03.2024 г. – 15.03.2026 г.


Кратка информация за проекта:

Професионална гимназия „Димитър Маринов“ – гр. Вълчедръм в качеството си на краен получател на инвестиция, стартира изпълнението на проект № BG-RRP-1.0128-0128-C01 и наименование  „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ПГ „Димитър Маринов“ – гр. Вълчедръм/

Проектът е финансиран по Процедура № BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“. Процедурата е в изпълнение на политиката в областта на образованието на Министерството на образованието и науката и се финансира по Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Общата цел на проектното предложение е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците.

В рамките на проекта са заложена Дейност по Изграждане на STEM център и ВОСКС в училище.  Дейността ще бъде изпълнена в съответствие с одобрената от Директора на Националния STEM Център Концепция за изграждане на STEM среда.

Share this Post