Договор по проект „All-learn“

/ юни 5, 2021/ Информация/ 0 comments

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: „All-learn“

              ДОГОВОР № 2020-1-BG01-KA226-VET-095024
     Пандемията на COVID-19 засегна и оказа безпрецедентен натиск върху системите за образование и обучение по целия свят. Това доведе до значителни промени в начина, по който учим, преподаваме, общуваме и изграждаме сътрудничества. Това оказа влияние върху всички заинтересовани страни - учащи, учители, техните семейства, ръководители на институции, както и обществото като цяло.

След избухването на епидемията образователните институции във всички области на образованието положиха значителни усилия да гарантират безопасността и благосъстоянието на учениците и персонала, но това до голяма степен се реализира за сметка на учебния процес. Широкото физическо затваряне на всички институции наложи бързото мобилизиране на алтернативи и предоставянето на подкрепа за дистанционно обучение и преподаване чрез използване на цифровите технологии.
ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проекта ALL-LEARN: Да обедини опита на участващите организации за проектиране, разработване, тестване, валидиране, използване, разпространение и поддържане на уеб базирана платформа, адаптирана към мобилни устройства с отворен код, чрез която да се споделя образователно цифрово съдържание, ориентирано към провеждане на практическо обучение в професионално ориентираните специалности.
СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ са:
• Изготвяне на подробен анализ на ефективността на дистанционното обучение в Европейския съюз в областта на практическото обучение по професионални специалности;
• Подпомагане на транснационалното споделяне на образователно дигитално съдържание, ориентирано към провеждане на практическо обучение по професионално ориентирани специалности;
• Повишаване капацитета на участващите организации за справяне с проблемите на практическото обучение, причинени от ситуацията с COVID-19
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ по проекта: Преподаватели и ученици от системата на средното образование.

Основните ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА са:
• изготвяне на национални доклади за прилагането на иновативни практики при провеждане на дистанционно обучение по професионални специалности в България, Италия, Испания и Португалия;
• изготвяне на Анализ „Интерактивни методи за дистанционно практическо обучение в областта на ПОО“;
• разработване на методология за изграждане на онлайн платформа „All-learn“, насочена към подпомагане на практическо дистанционно обучение по професионални специалности;
• разработване на онлайн платформа „All-learn“, адаптирана към мобилните приложения;
• изготвяне на интерактивни учебни материали, които ще бъдат използвани при провеждане на дистанционно обучение на практическо обучение по професионални специалности;
• провеждане на 12 бр. семинар (по 3 във всяка от страните, участващи в проекта – България, Италия, Испания и Португалия)
• провеждане на семинар „Иновативни методи на преподаване на практическо обучение по професионални специалности в дигитална среда“
• организиране на обучение на учители за работа с висококачествени дигитални продукти, за да се осигури иновативно и забавно практическо обучение по професионални специалности в електронна среда
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 20 месеца
УЧАСТВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ:
ПГ „Димитър Маринов“ – водещ партньор и координатор на проекти,
Деметра Технолоджи ЕООД, България,
„TecMinho ”, Португалия
„Erasmus Learning Academy“, Италия,
„ACSESO“, Испания

Share this Post

Leave a Comment